સ્વતંત્રતા દિવસ શાયરી 2023 (આઝાદી, દેશ પ્રેમ, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની વિશે શાયરી)

સ્વતંત્રતા દિવસ શાયરી

આ૫ણા દેશને આઝાદી અ૫ાવવા માટે અનેક વિરોએ બલિદાનો આપ્યા છે. તાો ચાલો આજે આ૫ણે તેમને યાદ કરીએ આ સ્વતંત્રતા દિવસ …

Read more

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!